Primeiro viver, depois filosofar. Thomas Hobbes

Primeiro viver, depois filosofar.... Frase de Thomas Hobbes.

Primeiro viver, depois filosofar.