Pow. augusto? iury

pow. augusto?... Frase de iury.

pow. augusto?