Paulo Roberto Avelino de Oliveira: Muda-se o pensamento quando muda a...

Muda-se o pensamento quando muda a realidade ou muda-se a realidade quando muda-se o pensamento?

1 compartilhamento
Inserida por P45