Thiago Benevides: As vezes o pessimismo torna as coisas...

As vezes o pessimismo torna as coisas mais lucrativas.... Frase de Thiago Benevides.

As vezes o pessimismo torna as coisas mais lucrativas.

2 compartilhamentos
Inserida por ThiagoBenevides83