Mfpoton: Imaginei, sonhei... Transbordei-me......

Imaginei, sonhei... Transbordei-me... Mas nem sei de mim Na procura de ti Perdi-me Sofri Chorei Mas, amei... Não me economizei Doei-me Gastei-me Ridicularizei-m... Frase de mfpoton.

Imaginei, sonhei...
Transbordei-me...
Mas nem sei de mim
Na procura de ti
Perdi-me
Sofri
Chorei
Mas, amei...
Não me economizei
Doei-me
Gastei-me
Ridicularizei-me
E aprendi
Que tenho mesmo, a mim

2 compartilhamentos
Inserida por mfpoton