Samantha Bader: Ninguém vive sem sofrer, ninguém vive...

Ninguém vive sem sofrer, ninguém vive sem chorar. Apesar de tudo isso ninguém vive sem amar.... Frase de Samantha Bader.

Ninguém vive sem sofrer, ninguém vive sem chorar. Apesar de tudo isso ninguém vive sem amar.

2 compartilhamentos
Inserida por sahsah