Loolah: Vem intão ! Vem pra ficar ! Vem pra...

Vem intão !
Vem pra ficar !
Vem pra fazer durar !
Pra gente namorar

1 compartilhamento
Inserida por Loolah