Pouco me importa. Pouco me importa o... Alberto Caeiro

Pouco me importa. Pouco me importa o quê? Não sei: pouco me importa.... Frase de Alberto Caeiro.

Pouco me importa.
Pouco me importa o quê? Não sei: pouco me importa.

Alberto Caeiro PESSOA, F. Poemas Inconjuntos in Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática. 1946 (10ª ed. 1993). p. 96.